De medezeggenschapsraad (MR)

Aan de school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies en/of instemming te geven aan de school of aan het bevoegd gezag. De leden voor de MR worden eens per drie jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de kiesgerechtigde ouders of verzorgers van de ingeschreven leerlingen.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De directeur van de school is als adviseur en vertegenwoordiger van het bestuur bij de MR vergaderingen aanwezig, maar heeft geen zitting in de MR.

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad binnen onze school is een vereniging. De Ouderraad bestaat uit maximaal 10 leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester De OR vergadert een aantal malen per jaar. Die bijeenkomsten zijn openbaar. Eenmaal per jaar belegt de OR samen met de MR een algemene ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de OR en MR verantwoording afleggen voor hun werkzaamheden en activiteiten van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekeningen en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt er dan veelal een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken. Het is ook mogelijk dat er elders in het jaar nog een thema-avond belegd wordt.

De OR houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals die rond sinterklaas, kerst, pasen en een eindejaarsfeest. De OR is niet het orgaan dat zich bezig houdt met beleidsmatige zaken. Dat is een taak van de MR.