Beste ouders/verzorgers,

Het is oktober en als ik naar buiten kijk, zie ik de wind en de regen: herfstweer. We moeten er allemaal nog een beetje aan wennen, maar de zomer is echt voorbij. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) een goede jas aanhebben wanneer ze naar school gaan? Veel kinderen komen nog in vestjes of truien, maar dat is nu te koud wanneer ze in de pauzes naar buiten gaan.

Wilt u er ook op toezien dat uw kinderen ’s morgens op tijd op school zijn? Om half negen gaan de deuren van de klas dicht, zodat er in alle rust gelezen kan worden. Het is storend wanneer er dan nog steeds kinderen binnen komen.

 

Lief en leed:

Waarschijnlijk heeft u al in de krant gelezen of van anderen het trieste nieuws gehoord dat Jan Driehuis, voormalig leerkracht bij ons op school, is overleden. Jan bleek kanker te hebben en zijn gezondheid is erg snel achteruit gegaan. We zijn geschrokken van het bericht van zijn overlijden. De collega’s die met hem hebben gewerkt herinneren hem als een prettige en betrokken collega. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Annejop Kruk, zusje van Isa en Michiel wordt 6 oktober 4 jaar. Ze is al regelmatig bij ons op school om “proef te draaien” in groep 1/2 bij juf Netty en juf Cocky. Wij wensen Annejop een heel plezierige tijd toe bij ons op school.

 

Algemene ouderavond/informatieavond:

Dinsdagavond 25 september was de algemene ouderavond in combinatie met de informatieavond in de groepen. Er was ook een ouderavond bij de OSG Hogeberg. We kregen enkele afmeldingen van ouders die daar naar toe gingen. We zullen volgend jaar, indien mogelijk, rekening houden met de ouderavonden van de Hogeberg.

Heel fijn, alle ouders die bij de ouderavond aanwezig waren. Wij vonden de opkomst echter teleurstellend. Wij hopen u, de ouders die er nu niet waren, een volgende keer wel te kunnen begroeten. We zijn een kleine school, wij hebben u als ouders en direct betrokkenen nodig. We vinden het fijn wanneer u belangstelling hebt voor het werk dat wij met en voor uw kinderen doen.

Tijdens de algemene ouderavond zijn Jako Spek en Mattijs Dieks in de Ouderraad gekozen. Carry van Lingen en René Pop hebben zich niet verkiesbaar gesteld. Wij danken hen hartelijk voor hun inzet voor de ouderraad.

Chris de Lussanet benadrukte de goede opkomst van de ouders bij het ophalen van het oud papier. Dit komt mede doordat Arnold Boon de vrijdagavond voor de oudpapier-zaterdag de ouders belt als reminder. Dit werkt erg goed. Arnold zal dit blijven doen.

 

Schoolregels:

Als je met elkaar op plezierige wijze samen wilt zijn en optimaal van de onderwijstijd op school gebruik wilt maken, heb je aan aantal regels nodig, waar zowel kinderen, ouders als leerkrachten zich aan houden. Deze schoolregels hebben we op papier gezet en bij de beide ingangen van de school opgehangen. Wij gaan er van uit dat een ieder zich aan deze regels houdt. Sommige kinderen moeten dat nog leren, dat is geen punt. Op school ben je om te leren. Van de leerlingen in de hogere groepen verwachten we hierin voorbeeldgedrag, zij weten hoe het moet.

 

Jantje Beton:

De leerlingen van groep 5/6 zijn bezig met de actie Jantje Beton. Er is € 620,–         opgehaald!!! (Heel goed gedaan!!) De helft daarvan kan besteed worden aan de vervanging van de speelkistmaterialen.

 

Kinderpostzegels:

Groep 7/8 is afgelopen woensdag 26 september gestart met de verkoop van Kinderpostzegels voor het goede doel. We hopen dat u allen de kaarten en zegels koopt van onze leerlingen.

 

Chips:

Aanstaande donderdag gaan groep 1/2 en 3/4, in het kader van het thema aardappels op bezoek bij de fam. Broekman. Zij leveren aardappels aan de chipsfabriek Lays. De leerlingen maken kennis met de voorbereidingen en het bereidingsproces van de chips. Dit bezoek zou twee weken geleden plaatsvinden, maar werd afgezegd.

 

5 oktober: dag van de leerkracht

Woensdag 5 oktober is de dag van de leerkracht. Dat is een landelijke actie om de leerkracht in het zonnetje te zetten en even stil te staan bij degene die dagelijks met uw kind werkt.

 

Kinderboekenweek:

Dinsdag 2 oktober starten wij met de kinderboekenweek met als thema: “Hallo Wereld”. In alle groepen staat een werelddeel of land centraal.

Groep 1/2 : Afrika

Groep 3/4 : China

Groep 5/6: Frankrijk

Groep 7/8: Amerika

We openen de kinderboekenweek samen met de kinderen in de speelzaal. In de klassen zal er aandacht aan besteed worden en er zijn nieuwe boeken aangeschaft die bij het thema passen.

Groep 5/6 krijgt gaat aanstaande donderdag op bezoek naar de bibliotheek in het kader van het thema “Hallo Wereld”. Bij groep 3/4 komt dinsdag 9 oktober iemand van de bibliotheek op bezoek om te vertellen over het thema.

Wanneer u thuis nog spullen of materialen heeft die bij het thema “Hallo Wereld” passen, bijvoorbeeld buitenlandse vlaggen of atributen, wilt u die dan aan uw zoon of dochter meegeven? Het thema wordt donderdagmiddag 18 oktober met een kijkmiddag afgesloten. U ontvangt daar nog een uitnoding voor.

 

Klassenouders:

We zijn heel blij dat we  weer een beroep kunnen doen op de klassenouders:

Groep 3/4: Karin den Draak

Groep 5/6: Vanessa Slik

Groep 7/8: Sandy Smit

Deze ouders helpen bij het regelen van een aantal activiteiten en ondersteunen de leerkracht bij het organiseren van bijvoorbeeld vervoer naar Den Burg, het vieren van verjaardagen e.d.

 

Circulatievolleybal:

Donderdag 11 oktober wordt het circulatievolleybal voor de bovenbouw van de basisscholen in sporthal Ons Genoegen gehouden. Onze school doet mee met een aantal teams. Het toernooi begint om 9.30 uur en duurt tot plm. 14.00 uur. We doen een beroep op u om de kinderen te brengen en halen. U kunt zich opgeven bij juf Marjanne. Alvast hartelijk bedankt.

 

Leerlingen vrij:

Vrijdag 19 oktober zijn alle leerlingen vrij. Dat betekent dat de herfstvakantie een dagje eerder begint!!! De leerkrachten hebben dan een studiedag in het kader van begrijpend lezen.

 

Vooraankondiging:

Dondermiddag 1 november is er voor het voltallige Schooltijpersoneel een studiemiddag. Dan zijn de leerlingen om 12.15 uur vrij.

’s Avond is er een Ouderraadvergadering. Deze is openbaar, dat betekent dat u als toehoorder van harte welkom bent bij deze vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur en is op school (teamkamer).

 

Rooster overblijfhulp ouders oktober 2012 (zie ook informatieboekje)

Ma 1    fam. Hoedjes

Di 2     fam. De Lussanet

Do 4    fam. Spek                                                                                        

Ma 8    fam. Hoedjes

Di 9     fam. de Lussanet

Do 11  fam. Spek

Ma 15  fam. Poth

Di 16   fam. Poth

Do 18  fam. Slik

Ma 19  fam. v./d. Voort

Di 30   fam. Douma

 

Rooster hulpouders oud papier oktober 2012 (eerste zaterdag van de maand)         

fam. de Lussanet                

fam. Poth                             

fam. v. Lingen

fam. Bakker

fam. Groothuis

fam. Tromp

Graag ook het papierhok bij school leeghalen!!!

Van degenen met dikgedrukte naam wordt verwacht dat ze met een auto + aanhanger komen. Verdere informatie kunt u in het informatieboekje lezen.

 

Namens het team,

juf Nel