Lezen:

Dit schooljaar besteden we op school extra aandacht aan het leesonderwijs. Daarbij worden we begeleid door de heer Meindert Deen van onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest. Met deze inzet willen we de leesresultaten van de kinderen verhogen. Lezen is een belangrijke basisvaardigheid, die in belangrijke mate bepalend is voor het succes bij de overige schoolvakken.

We hebben in dat kader afgesproken dat in de groepen 3 t/m 8 dagelijks van 8.30 uur tot 8.45 uur wordt besteed aan stillezen. Om op tijd te kunnen beginnen, bellen we iets voor half negen. Het is de bedoeling dat de leerlingen wanneer ze binnenkomen hun boek pakken en gaan lezen. Tijdens het lezen wordt er niet door de klas gelopen, niet naar de wc gegaan en mogen de leerlingen hun boek niet ruilen. Ze moeten vooraf zorgen dat ze voldoende “leesvoer” hebben. De leerkracht observeert, motiveert en leest met kinderen die zelf moeilijk tot lezen komen.

Om in alle groepen dagelijks met lezen te kunnen beginnen, hebben we de gymtijden een kwartier verschoven. Groep 3/4 gaat in het vervolg om 8.45 uur naar gym. Om die reden hebben we ook de tijd van de kleine pauze gewijzigd: van 10.15 uur naar 10.30 uur. Dit geldt voor alle dagen van de week. We doen dit in eerste instantie als proef tot de Kerstvakantie.

 

Thuis lezen:

Voorlezen voor uw kind, of het nu in groep 1 of in groep 8 zit, werkt stimulerend en motiverend. Het is gezellig en kinderen worden nieuwsgierig naar de afloop van het verhaal. Ook samen lezen en dus steeds thuis oefenen, kan het leesniveau van uw kind verhogen. Met een hoger leesniveau neemt vaak ook het leesplezier toe. Wij stellen het dus zeer op prijs wanneer u thuis leest met uw kind(eren). Mocht u tips willen over geschikte en boeiende (voor)leesboeken; vraag het de leerkracht.

 

Pleinregels:

In het team hebben we afgesproken dat kinderen die zich herhaaldelijk op het plein tijdens de pauzes niet aan de regels houden, na moeten blijven. Voor deze maatregel kiezen wij, omdat het naar binnen sturen van de kinderen bij kouder weer eerder als plezierig wordt ervaren, dan als een straf.

We zullen u inlichten, zodat u op de hoogte bent, wanneer het nablijven gaat plaatsvinden. Dan hoeft u niet langdurig op uw zoon/dochter bij het uitgaan van de school staan te wachten. Wij hopen op uw medewerking.

 

Vandalisme:

In de herfstvakantie heeft, zoals bekend, een aantal vernielingen plaatsgevonden op het schoolplein. Naar aanleiding daarvan hebben Arnold Boon, vanuit de MR, juf Cobi en juf Nel enkele jongeren en hun ouders uitgenodigd voor een gesprek. Wij vinden het fijn dat de ouders gehoor hebben gegeven aan deze uitnodiging en zijn gekomen. Wij hebben goede gesprekken gehad en de jongeren en ouders meedegedeeld dat wij, wanneer dit niet ophoudt, verdere stappen richting politie zullen nemen. De jongeren hebben aangegeven er spijt van te hebben. Wij hebben voor hen een passende oplossing gevonden, om het geheel recht te zetten. Wij hopen van harte dat dit afdoende is.

 

Inlooppunt Centrum Jeugd en Gezin:

Vanaf januari 2012 zal Cecil van Tiel (maatschappelijk werk) van Parlan, voor het Centrum Jeugd en Gezin regelmatig op onze school aanwezig zijn. In de nieuwsbrief van december zullen de exacte tijden vermeld worden. U kunt informatie vinden over het CJG op de website www.cjgtexel.nl.

 

Buitenschoolse opvang:

Sinds de zomervakantie is er een buitenschoolse opvang in het lege lokaal bij ons op school. Daar wordt door een aantal ouders al gebruik van gemaakt, tot volle tevredenheid. Angela Kolthoorn van De Pepermolen heeft de leiding en regelt en organiseert gezellige en onderhoudende middagen voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Mocht u belangstelling hebben, kom dan gerust een keer langs of laat uw kind proefdraaien!!

Verdere informatie over De Pepermolen vindt u op www.kinderopvangoosterend.nl of via deze site, onder het kopje ‘BSO’.