Hieronder vindt u de notulen van de algemene ouderavond van 8 september 2010. Ze worden maandagavond aanstaande besproken en vastgesteld.
We leggen een aantal papieren exemplaren klaar. Ook de begroting 2011 – 2012 en het overzicht van de baten en lasten 2010 – 2011 liggen dan ter inzage.
Wij zien u allen graag aanstaande maandag de 26e.
met vriendelijke groet,
namens de ouderraad en de
medezeggenschapsraad.

 

Notulen algemene Ouderavond OBS Durperhonk 8 september 2010

 

1. Mascha heet om 20:00 uur alle aanwezigen welkom op deze vergadering.

2. De leden van de M.R. worden voorgesteld. Hun team wordt versterkt door Mimi Eelman en Arnold Boon. Chris noemt de leden van de O.R op. Claudia en Carry zijn herkiesbaar en gaan door in de O.R.

3. Mededelingen en ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

4. Verslag vorige vergadering. Er zijn geen vragen of opmerkingen hierover.

5. Jaarverslag van de medezeggenschapsraad:

– Peiling animo voor lessen Godsdienstvorming.  Deze was te weinig om dit plaats te laten vinden.
– Polderfeest.
– Schoolplein.
– Krimp aantal leerlingen komende jaren.

6. Chris vertelt wat de O.R. het afgelopen jaar heeft gedaan o.a.: beheren ouderbijdrage, coördineren luizenmoeders/vaders, roosters oud papier en overblijven. De vergaderingen vinden iedere 6 weken plaats en zijn vrij toegankelijk.

Over het oud papier blijven we in gesprek, de animo blijft moeilijk op gang te houden.

Arnold geeft aan dat het misschien een idee is om op vrijdagavond alvast een belrondje te houden voor de volgende dag. Sjoerdje: misschien de telefoonnummers achter de namen op de lijst zetten?

Ondanks het dalende aantal leerlingen blijft het geld wat wij krijgen van de gemeente voor het oud papier gelijk!

Een oplossing om de papiercontainer op een andere plek te zetten blijft vaag. Piet Bollier kon er nog niets over kwijt.

Dyantha vraagt of het mogelijk is wanneer je verder weg woont om twee groepen tegelijk te helpen met overblijven i.p.v. per keer. Dit zal voor volgend jaar zeker worden bekeken alhoewel het risico is als je er dan niet bent, meteen twee groepen zonder hulp zitten.

Er zijn themakisten (5 stuks) met speelgoed, die gaan rouleren door de school. Deze kisten zijn zelfgemaakt door Chris en Niels. Ze bevatten speelgoed voor buiten. De kinderen kunnen de kisten mooi beschilderen. Chris zal ze dan aflakken.

Schoolplein: Na het polderfeest wordt er nu weer actief aan het schoolplein gewerkt. Verschillende instanties worden aangeschreven voor een bijdrage. Ook zal er zodra het kan een digitale tekening van het schoolplein gemaakt worden. Margreet zal Frank v/d Linde vragen om hierbij te helpen.

Het visroken op de fancyfair heeft 400 euro opgebracht. Dit bedrag is voor het schoolplein. Om verder invulling/ ideeën aan het schoolplein te geven werd ook gedacht aan tegels die evt. kunnen worden gespoten/geplakt zodat erop gespeeld kan worden. Het  geld van de gemeente ( € 9000,- vorig najaar toegezegd ) wordt liever besteed aan meerdere kleine toestellen dan aan een groot “iets”.  Het streven is “duurzaam” met de aanschaf van de speeltoestellen.

8. Financieel jaarverslag-

Susan: de begroting van nu is o.k, voor volgend jaar blijft er weinig over dus waarschijnlijk zal de ouderbijdrage omhoog gaan.  Door het lagere aantal leerlingen worden er ook minder reserves opgebouwd.

Anjo: minder leerlingen is toch minder uitgaven – Nee, de uitgaven/afschrijvingen blijven gelijk ieder jaar.

Arnold; de opbrengsten van de fancyfair kunnen die niet daarvoor worden gebruikt. -Nee, de helft is voor aanschaf nw boeken en de andere helft is voor de nw geluidsinstallatie.

Ria; opbrengst kan natuurlijk ook een ander doel krijgen b.v. digibord.

Jantje beton heeft een bedrag opgebracht wat bestemd is voor het schoolplein, dit is geen geld van de ouderraad.

Susan; het grootste verschil in het overzicht zit hem in dat het geld van Eeklo er tussenuit is. We hebben 4000,- subsidie voor 2 jaar ontvangen.

Mimi; Koffie door de o.r. betaald? Deze bedragen zijn nu uitgesplitst en worden volgende keer door school betaald.

Nelleke; representatiekosten??  Wordt gebruikt voor b.v. een bos bloemen voor iemand, kraamcadeautjes e.d..

Arnoud; groep 1 t/m 6 – waar zit het verschil in? Nel; in het sinterklaascadeautje van 1 t/m 4.

9. Anja/ Nicole kascontrole… is ok bevonden.

10.  Nicole heeft het nu 2 jaar gedaan. Karina zal volgende keer met Anja deze controle doen.

Mascha bedankt hen hiervoor.

11. Jaarverslag vanuit school. Juf Nel vertelt heel mooi per maand wat er allemaal is gebeurd. Dit verslag is opvraagbaar bij Nel.

12. Rondvraag…. Niets

 

Mascha bedankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering — 21:00