Beste ouders/verzorgers,

Wij nodigen u van harte uit voor de algemene ouderavond, in combinatie met de informatieavond voor de ouders

Datum : maandag 26 september 2011

Tijd : 19.00 uur: informatie ouders groep 3/4 en 7/8

(koffie 18.45 uur)

19.45 uur: algemene ouderavond

(koffie om 19.30 uur)

21.00 uur: informatie ouders 1/2 en 5/6

Plaats : lokalen en hal Durperhonk

 

Agenda:

 

1 opening door de voorzitter van de MR (Mascha Boon)

2 voorstellen van de leden van Medezeggenschapsraad en Ouderraad

3 mededelingen / ingekomen stukken

4 verslag van de vorige algemene ouderavond (8 september 2010)

(zie website en er ligt een aantal exemplaren klaar ter inzage)

5 jaaroverzicht Medezeggenschapsraad

6 jaaroverzicht Ouderraad (Chris de Lussanet)

7 vanuit de OR:

– verkiezingen:

* aftredend en herkiesbaar: Claudia Kuiter

* wilt u zich beschikbaar stellen voor de ouderraad, kunt u zich melden bij Chris de Lussanet (voorzitter) tot aanvang van de algemene ledenvergadering

– voorstel verhoging ouderbijdrage

8 financieel jaarverslag 2010 – 2011 en begroting 2011 – 2012

9 kascontrole (kascontrolecommissie: Anja van Uhm en Karina Willerup

10 benoeming nieuwe kascommissie

* aftredend Anja van Uhm

11 jaarverslag vanuit de school (Nel Kant)

12 rondvraag en sluiting